Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2019

Thông cáo báo chí ngày 01 tháng 10 năm 2019

Thông cáo báo chí liên quan đến các bài báo viết về Bắt giữ nhóm đối tượng 6 người Trung Quốc tổ chức tín dụng đen và 03 người Việt Nam thông qua làm app cho vay trực tuyến. Chi tiết trong file đính kèm:  https://bit.ly/357n4U6